Extensió horària

L’horari docent, en que s’imparteix el programa pedagògic de l’escola, abarca des de les 9:00h  fins a les 17:00 h. Gimbebé ofereix la possibilitat de flexibilitat horària en les entrades i sortides per a facilitar la conciliació laboral de les famílies dels nostres alumnes.

Les extensions horàries al llarg del curs es computen des de les 7:00 h a les 9:00 h al matí i des de les 17:00 h a les 20:00 h a la tarda. La contractació pot ser fixa, (amb una hora d’entrada i/o sortida determinada) o esporàdica (en funció de necessitats puntuals).